Chemistry

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00
9:00
10:00
11:00Boniface
12:00Berhanu
Boniface
Berhanu
Boniface
Boniface
1:00BerhanuBerhanu
Boniface
BerhanuBerhanu
Boniface
Berhanu
Boniface
2:00Berhanu
Boniface
Berhanu
3:00BerhanuBerhanu
4:00Berhanu
5:00BerhanuBoniface
Berhanu

6:00BerhanuBoniface
Berhanu
7:00BerhanuBoniface
Berhanu
8:00BerhanuBoniface
Berhanu

Biology

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00KiannaKianna
1:00KiannaKianna
2:00KiannaKiannaKianna
3:00KiannaKiannaKianna
4:00Kianna
5:00Kianna
6:00
7:00KiannaKiannaKiannaKianna
8:00KiannaKiannaKiannaKianna

Physics

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
9:00FidelFidelFidel
10:00FidelFidel
Matthew
MatthewFidelMatthew
11:00Fidel
Matthew
Fidel
Matthew
MatthewFidelMatthew
12:00Fidel
Matthew
Fidel
Matthew
MatthewFidelMatthew
1:00FidelFidel
Matthew
Fidel
2:00Fidel
Matthew
FidelMatthew
3:00MatthewMatthew
4:00Matthew
5:00
6:00
7:00
8:00