Chemistry

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
9:00
10:00Boniface
Shane (10:30)
Berhanu
11:00Alyx
Boniface
Shane
Berhanu
Alyx
BerhanuAlyxAlyx
12:00Berhanu
Boniface
Shane
BerhanuBerhanu
Shane
BerhanuBoniface (12:30)
Shane
Johnathan
Alyx
1:00BerhanuBerhanuBerhanu
Alyx
Shane
Alyx
Shane
Johnathan
Alyx
2:00BerhanuBerhanu
Alyx
Shane
Alyx
Shane
Alyx
3:00Alyx
Shane
Alyx
Shane
4:00Alyx
5:00Berhanu
Shane
JordanAlyx
Boniface
Jordan
Boniface
Jordan
6:00BerhanuJordanBerhanu
7:00BerhanuBerhanuBoniface
Jordan
Alyx
Boniface
Jordan
8:00AlyxAlyx

Biology

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00KiannaKianna
9:00KiannaKianna
10:00KiannaKianna
11:00KiannaKianna
12:00KiannaKianna
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00Kianna
7:00Kianna
8:00Kianna
9:00