MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00FidelKianna
Fidel
Kianna
Fidel
9:00ImaniDavid K.
Imani
Fidel
Ethan
Fidel
Kianna
Imani
David K.
Ethan
Fidel
Kianna
10:00Imani
Boniface
Shane (10:30)
Imani
Fidel
Ethan
Fidel
Kianna
Imani
EthanKianna
Berhanu
Fidel
11:00Alyx
Imani
Boniface
David K.
Shane
Imani
Ethan
Fidel
Kianna
Berhanu
David K.
Alyx
Berhanu
Kianna
Ethan
Fidel
Alyx
David K.
Alyx
12:00Berhanu
Boniface
Shane
Kristina
Berhanu
Kianna
Imani
Ethan
Berhanu
Fidel
Imani
Shane
Kristina
Berhanu
Kianna
Ethan
Fidel
Shane
Boniface (12:30)
Alyx
1:00Berhanu
Imani
Shane
Berhanu
Kristina
Ethan
Berhanu
Alyx
Fidel
Shane
Kristina
Ethan
Alyx
Kianna
Shane
Alyx
2:00Kristina
Imani
Berhanu
Krisitina
Berhanu
Alyx
Krisitina
Imani
Fidel
Shane
KristinaAlyx
Kristina
Shane
Alyx
3:00Kristina
Theresa
Fidel
KristinaKristina
Alyx
Theresa
Imani
Fidel
Shane
Kristina
Theresa
Alyx
Kristina
Shane
4:00Krisitna
Theresa
Fidel
KristinaKristina
Alyx
Theresa
Imani
Kristina
Theresa
Krisitina
5:00Berhanu
Theresa
Shane
Alyx
Boniface
Theresa
Boniface
Imani
6:00Berhanu
Kianna
Theresa
Alyx
Boniface
Theresa
Boniface
Theresa
Imani
7:00Alyx
Kianna
Theresa
KiannaBoniface
Theresa
Alyx
Boniface
Theresa
Imani
8:00Kianna
Alyx
Fidel
KiannaAlyx
Theresa
Imani