MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00FidelFidelSteven
Fidel
9:00Alyx
Fidel
Steven
Ethan
Fidel
Matthew
StevenEthan
Fidel
Steven
Alyx
Matthew
10:00Matthew
Alyx
Fidel
Matthew
Ethan
Fidel
MatthewFidel
Steven
Ethan
Matthew
Alyz
11:00Matthew
Alyx
Fidel
Matthew
Ethan
Fidel
MatthewFidel
Ethan
Steven
Matthew
Alyx
Boniface
Alyx
Steven
Theresa
12:00Matthew
Fidel
Kianna
Matthew
Ethan
Boniface
Fidel
Berhanu
MatthewBoniface
Berhanu
Ethan
Fidel
Matthew
Boniface
Kianna
Alyx
Steven
Theresa
1:00Berhanu
Kianna
Fidel
Matthew
Boniface
Fidel
Berhanu
BerhanuBoniface
Fidel
Berhanu
Boniface
Kianna
Alyx
Steven
Theresa
2:00Matthew
Alyx
Kianna
Fidel
Berhanu
Fidel
Boniface
Ethan
Kianna
Berhanu
Kianna
Ethan
Alyx
Matthew
Alyx
Alyx
Janneke
Steven
3:00Matthew
Alyx
Kianna
Matthew
Kianna
Ethan
Berhanu
Berhanu
Kianna
Ethan
Alyx
Alyx
4:00Matthew
Alyx
Berhanu
Ethan
Kianna
Berhanu
Ethan
5:00BerhanuTheresa
Ethan
Theresa
Kianna
Boniface
Berhanu
6:00BerhanuTheresaTheresa
Boniface
Berhanu
Theresa
7:00Alyx
Kianna
Berhanu
Theresa
Kianna
Theresa
Kianna
Boniface
Berhanu
Alyx
Theresa
Kianna
8:00Alyx
Kianna
Berhanu
Theresa
Kianna
Theresa
Kianna
Boniface
Berhanu
Alyx
Theresa
Kianna