MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
9:00Glenn (9:30)Glenn (9:30)Glenn (9:30)
10:00Glenn (10:30)GlennGlenn (10:30)GlennGlenn (10:30)
11:00GlennGlenn
12:00
1:00
2:00Glenn (2:30)Glenn (2:30)Glenn (2:30)
3:00GlennGlennGlenn
4:00Glenn (4:30)Glenn (4:30)Glenn (4:30)
5:00