Spanish

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
8:00ToiToi
9:00Toi
Toi
10:00
11:00Toi
12:00ToiToi
1:00ToiToiToi
2:00ToiToiToi
3:00ToiToiToi
4:00Toi
5:00ToiToi
6:00Toi
7:00Toi
8:00Toi

Latin

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00
9:00
10:00
11:00AlyxAlyxAlyxAlyx
12:00Alyx
1:00AlyxAlyxAlyx
2:00AlyxAlyxAlyx
3:00AlyxAlyx
4:00Alyx
5:00Alyx
6:00Alyx
7:00AlyxAlyx
8:00AlyxAlyx