Spanish

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00 a.m.LinnetLinnetLinnet
9:00 a.m.LinnetLinnetLinnet
10:00 a.m.LinnetLinnetLinnet
11:00 a.m.Linnet (11:30)Linnet (11:30)LinnetDarien
12:00 p.m.Darien
1:00 p.m.LinnetDarien
2:00 p.m.DarienDarienDarienDarienLinnet
Darien
Darien
3:00 p.m.DarienDarienDarienDarienLinnet
Darien
4:00 p.m.Darien
Ashley
Linnet
Darien
Ashley
Darien
Ashley
Linnet
Darien
Ashley
Linnet (4:30 p.m.)
5:00 p.m.Darien
Ashley
Linnet
Ashley
Darien
Ashley
Linnet
Ashley
6:00 p.m.Linnet
Ashley
Linnet
Ashley
Linnet
Ashley
Ashley
Linnet
7:00 p.m.Linnet
Ashley
Linnet
Ashley
Linnet
Ashley
Ashley
Linnet
8:00 p.m.Linnet
Ashley
Linnet
Ashley
Linnet
Ashley
Ashley
Linnet
9:00 p.m.
linnetc
darienm
mayab

Latin

 MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.Alyx C.
11:00 a.m.Alyx C.
12:00 p.m.Alyx C.Alyx C.Alyx C.
1:00 p.m.Alyx C.Alyx C.Alyx C.
2:00 p.m.Alyx C.Alyx C.
3:00 p.m.Alyx C.Alyx C.Alyx C.Alyx C.
4:00 p.m.Alyx C.Alyx C.
5:00 p.m.Alyx C.
6:00 p.m.Alyx C.
7:00 p.m.Alyx C.
8:00 p.m.Alyx C.
9:00 p.m.
alyxc